مدیریت سالن
آدرس:
کرمان،بلوار صدوقی، خیابان فیروزه، فیروزه7،شرقی3، مجتمع عروس ساده
تلفن:
034-32469889
نمابر:
034-32469889
موبایل:
09131980172
ارسال ایمیل
اختیاری